Årsmöte den 6 juli kl 20

Vi kallar till årsmöte onsdagen den 6 juli kl 20.
Plats: Tjärnkrafts lokaler, Klöverstigen 10 C, Borlänge
Lättare förtäring serveras

DAGORDNING VID FÖRBUNDSMÖTE
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd på grundval av den av
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt erforderligt antal rösträknare.
6. Föredragning av förbundsstyrelsens och revisorernas berättelser.
7. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Behandling av förslag från förbundsstyrelsen.
9. Behandling av motioner, som senast 45 dagar före mötet inkommit till förbundsstyrelsen från
röstberättigad organisation.
10. Val av förbundsordförande för nästkommande arbetsår.
11. Val av fyra övriga styrelseledamöter för två arbetsår.
12. Val av revisor jämte revisorsuppleant för en tid av ett år.
13. Val av tre ledamöter i valberedning varav en skall väljas till ordförande till och med
nästkommande förbundsmöte.
14. Fastställande av arbetsplan och budget för innevarande verksamhe